23 ส.ค.2565 >>>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็ก ศพด.

วันที่ 23 สิงหาคม 2565
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย นายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัด "#โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่" ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เป็นการเปิดโลกกว้าง ทำให้เด็กเกิดความสนใจใคร่รู้ เกิดความสุข ความสนุกสนาน มีครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์, ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ Aquarium และวัดพระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรีสะเกษ
Visitors: 46,173