6 ก.ย.2565 >>> โครงการอบรมศูนย์เด็กสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
เวลา 09.30 น.
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการ "ศูนย์เด็กสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย" จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจต่อการดูแลสุขภาพของบุตรหลาน โดยมีผู้ปกครองพร้อมด้วยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ทั้ง 3 ศุนย์ เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 46,173