23 ก.ย. 2565 >>> ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น.
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานในพิธี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประกอบด้วย
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 48,847