16 ก.ย. 2565 >>> ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2566-2570)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) โดยมีนายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำแผนฯ โดยได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานควบคู่กับการป้องกันการทุจริตและให้สอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

Visitors: 44,270