ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เปิดรับผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยเปิดลงทะเบียน
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2566
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 (ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507)
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
♦️ โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Visitors: 46,173