บริการรถข้ามฝั่ง สู้น้ำท่วมสูงเนื่องจากพายุโนรู

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกับ กำนันตำบลหนองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลหนองแก้ว เริ่มให้บริการรถรับ-ส่ง ประชาชน
ที่สัญจรผ่านถนนเส้น บ้านกอก - เขื่อนหัวนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร อันเนื่องเหตุอุทกภัยจากพายุโนรู
#ฟรี ไม่มีค่าบริการค่ะ
เวลาในการให้บริการ
วันนี้บริการ เวลา 06.00 น. - 19.00 น.
Visitors: 46,173