พิธีมอบเกียรติคุณให้ผู้ทำคุณประโยชน์อุทิศที่ดินให้อบต.หนองแก้ว และผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
เาลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ ผู้สนับสนุนยานพาหนะ ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประสบอุทกภัย และผู้ที่อุทิศที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ขอให้ท่านมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ
 
 
Visitors: 46,173