รับใบเกียรติบัตร อบต.หนองแก้ว ผ่านการประเมินความโปร่งใส (ITA) ในระดับ A

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับ A
ในการนี้ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีผลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
Visitors: 47,540