ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2565 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ตัวแทนส่วนราชการในท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตัวแทนสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว ตัวแทนฝ่ายปกครอง ตัวแทนภาคประชาชน
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,344