ประชุมสภาสมัยสามัญ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 
เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ เลขานุการสภาฯ (ปลัด อบต.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทีมบริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะ
Visitors: 44,266