ร่วมงานเปิดโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.30 น.
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ การบริการวิชาการ มีกระบวนการสังเคราะห์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ของพื้นที่ตำบลพื้นที่เป้าหมาย และนำใช้ข้อมูลไปการวิเคราะห์และวางแผน จัดทำนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการของประชาชน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ขอขอบคุณ คณะกรรมการการดำเนินงาน ผู้ให้การสนับสนุนในโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดงานในวันนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
Visitors: 47,344