ประกาศเจตนารมย์ No Gift Policy และดำเนินกิจกรรมปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่

27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ==> องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ดำเนินกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  นำโดย นายสนิท  แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด จำนวน 49 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยหลังการประชุมได้ถ่ายภาพเพื่อแสดงสัญลักษณ์ No Gift Policy เพื่อแสดงจุดยืนในการปฏิบัติหน้าที่ของคนในองค์กรต่อไป

Visitors: 47,346