17 ม.ค.2566 ประชุมประชาคมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประจำตำบลหนองแก้ว ตามมติ ครม. โดยมีผู้ร่วมประชุมคือ นางหอมไกล พละศักดิ์ ปลัดอำเภอกันทรารมย์  นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ที่ประสบอุทกภัย พร้อมถึงประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั้งหมด ได้ร่วมประชาคมเพื่อรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนเดือดร้อนจากการประสบอุทกภัย รวมถึงรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากการประสบอุทกภัย และออกเสียงรับรองข้อมูลผู้ประสบภัยที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือมา  โดยที่ประชุมมีมติรับรองผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 92 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับความช่วยเหลือกรณีอุทกภัย ตามมติ ครม. และให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่ออำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป 
 
Visitors: 48,851