ประเมินมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองแก้ว

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้รับการติดตาม นิเทศ และผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
โดยคณะกรรมการได้ติดตาม นิเทศและแนะนำการปฎิบัติงานให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพื่อต้องการให้สถานศึกษามีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำในครั้งนี้ด้วยค่ะ
Visitors: 47,539