17 ตุลาคม 2565 ประชุมประจำเดือนพนักงาน เพื่อพัฒนางานบริการประชาชน

นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อรับทราบนโยบายการให้บริการต่อประชาชน โดยได้นำผลประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2565 เข้าที่ประชุมประจำเดือนพนักงาน ซึ่งได้คะแนน ร้อยละ 74.19 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้เน้นย้ำให้ปรับปรุงการให้บริการต่อประชาชน ซึ่งจะสามารถวัดผลการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการจากการประเมินความพึงพอใจในปีถัดไป พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและพร้อมร่วมมือกันพัฒนาการให้บริการต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  # เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

Visitors: 44,269