7 ส.ค. 2566 - ประชุมสภา อบต. พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่1/2566
นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เข้าร่วมประชุมสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ เลขานุการสภาฯ โดยมี นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 47,536