19 ก.ย.2566 ==>มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายก อบต.หนองแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 36 ชุด ภายใต้โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566
ณ พื้นที่ตำบลหนองแก้วทั้ง 7 หมู่
ขอขอบพระคุณ นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์
ขอขอบพระคุณ นายสมภพ ศรีภาค์ ท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์
ที่ให้เกียรติมอบถุงยังชีพและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
Visitors: 47,538