24 ต.ค.2566 ประชุมพิจารณาแผนดำเนินงานประจำปี 2567

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566
เมื่อเวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมี นายสนิท แสวงผล นายก อบต.หนองแก้ว เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
Visitors: 46,173