27 ต.ค. 2566 ==>โครงการศูนย์เด็กสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
เวลา 09.30 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดโครงการ "ศูนย์เด็กสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย" เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย โดยมีผู้ปกครองพร้อมด้วยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ทั้ง 3 ศุนย์ เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
Visitors: 48,844