22 ธ.ค. 2566 ประเพณีตุ้มโฮม ข้าวใหม่ ปลามัน

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดงาน ประเพณีโฮมบุญข้าวใหม่ปลามัน วัฒนธรรมสองฝั่งมูลชี ประจำป  256ุ6 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความเป็นมาของวิถีชีวิต การดำรงชีพ  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ในแถบพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล-ชี  เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี  การร่วมกันทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
โดยงานดังกล่าว  จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566  ‍♀️ณ วัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Visitors: 47,346