23 ธ.ค.2566 ประเพณีการแข่งขันเรือยาว สองฝั่งมูลชี ของชุมชนลุ่มน้ำมูลชี

23 ธันวาคม 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท  แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกับ วัดจำปา และ  ชุมชนบ้านหัวนา จัดประเพณีการแข่งขันเรือยาว  สองฝั่งมูลชี ของชุมชนลุ่มน้ำมูลชี  เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น  และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลหนองแก้วให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป   เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลหนองแก้ว  และส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  โดยงานการแข่งขันประเพณีแข่งเรือยาว วัฒนธรรมสองฝั่งมูลชี ประจำป  2566 จัดขึ้นที่บริเวณท่าดอกไม้ บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

Visitors: 48,851