14 ม.ค. 2567 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม  2566
องค์การบริการส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนิท แสวงผล นายก อบต.หนองแก้ว ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้วย อบต.หนองแก้ว
ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม จึงจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้เพื่อให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ในโอกาสต่อไป ในงานมีกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล การละเล่นมากมาย มีรางวัลแจกและมีขนมแจกมากมาย  โดยจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม  2566  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ


Visitors: 47,344