1 ก.พ. 2567 กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ นายปัญญา ชูเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดงานแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามโรงเรียนเก่า บ้านกอก เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน หันไปพึ่งพายาเสพติด สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตตำบลหนองแก้ว ตลอดจนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และให้เป็นแนวทางปฎิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และเปตอง ในครั้งนี้
ขอบคุณเยาวชนและประชาชนตำบลหนองแก้ว ทุกคนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้
⛹️‍♀ หากการดำเนินการจัดงานกีฬาในครั้งนี้ผิดพลาดประการใด อบต.หนองแก้ว พร้อมรับคำแนะนำและนำไปแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป
Visitors: 48,851