23 ก.พ.2567 ประชุมจัดตั้งธนาคารคัดแยกขยะ

23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดย นายสนิท  แสวงผล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดการประชุมจัดตั้งธนาคารคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพื่อให้ชุมชนและครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งธนาคารคัดแยกขยะในตำบลหนองแก้ว ได้แก่ ผู้นำชุมชนคือกำนันตำบลหนองแก้ว และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 7 และผู้นำชุมชนฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 7 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะทำงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว และเพื่อให้การจัดตั้งธนาคารขยะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจาน ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการธนาคารขยะอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้นำความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติจริงมาใช้บริหารจัดการธนาคารคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพต่อไป

Visitors: 47,540